Thursday, February 28, 2013

Shiga ICRC hpung Laiza Muklum Tsin-yam dabang de du shang nna tsi mawan garum

Myen asuya pat hkum da ai lapran Laiza de du shang wa ai ICRC mawdaw ni.
Miwa-Myen ga jarit Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung (KIO) uphkang gaiwang Laiza Muklum de ICRC mungdan gadaga hkamja dap kawn February 26 ya hta tsi mawan ni sa garum jaw ai lam chye lu ai.

Wednesday, February 27, 2013

Lahta Sam mung Yi Hku mare hta KIA hte Myen asuya dap majan byin


MHH Kung-5 hte shanhte zing la lu ai Myen asuya dap na laknak hte kaga rai ni.
Myen asuya hte Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung (KIO) lapran hpyen gasat gala shayawm na galaw nga ten, Lahta Sam mung Pangsai ninghtawn Yi Hku mare makau kaw dai hpawt daw aten kadun gasat poi byin sai re.

Tuesday, February 26, 2013

KIA Dap 6 daju hta Myen hpyendap dawnghkawn sharawt

KIA Dap 6 gaw gap ai Uru Hka, Ginsi mahkrai.

Hpakan Uru Sengmaw Ga, Ginsi mare KIA Masat 6 Dapdung daju kawng hta e Myen asuya dawnghkawn hpe February 23 bat Kru Ya shani kaw nna sharawt shadun nna asuya dap ni shara la dung hpang wa sai lam chye lu ai.