Wednesday, October 19, 2016

Lahta Sam mung KIA Dung 9 ginra e kadun mi gap hkat

Lahta Sam mung KIA Dung 9 ginra e kadun mi hkat

Daini Lahta Sam mung KIA Dapba 4 npu Dung 9 ginra e Myen asuya dap hte aten kadun mi gap hkat wa sai re.

Dung 9 ni nga ai, Mandalay-Muse lam sinpraw maga Hu Hpyet ninghtawn, Mang Hang hte Man Kawng lapran na Bum Chyang Bum de Myen hpyen hpung ni lung wa ai majaw jahpawt hkying 11 daram kaw nna gasat gala majan byin ai lam, buga masha ni Jinghpaw Shiga Dap KNG de tsun ai.

Hkrak n lu shateng shi ai shiga hku nga yang, dai gasat gala majan kaw Myen hpyendap maga si hkala lam nga tim, KIA maga hpa n nga ai lam tsun ai.

Majan byin ai shara de Myen hpyen helicopter 2 sa gawai ai raitim gap gasat ai lam gaw n nga ai lam, Jinghpaw Shiga Dap KNG sagawn chye lu ai


0 comments:

Post a Comment