Friday, October 17, 2014

Hpakan KIA Dap 6 hte Myen asuya dap lapran, kahtap shuk wa dingyang


KIA Dap 6 hpyenla lahkawng, Hpakan Uru Sengmaw, Jinghpaw Mungdaw

Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen Dap (KIA) Dap Ba (2) npu Dap Dung (6) hte Myen asuya Dapnu Masat (66) dap ni lapran hpyen masa shuk wa ai majaw Awng Ba Li kahtawng na hpaji jawng ni gan pat da sai nga KIA Dung Dung (6) na Dap Up Dukaba Tang San tsun ai.

Sam mung hta Myen asuya dap hte FUA Daphpawm lapran laja lana gasat poi byin nga


Myen asuya dap hte Munghpawm Hpyendap (Federal Union Army--FUA) lapran Sam mung sinpraw dingdung maga, lai wa sai lahkawng ya kaw nna laja lana gasat poi byin nga sai lam chye lu ai.

Wednesday, October 15, 2014

Karen madung laknak hpai hpung 4 chyawm matKNLA hpyenla ni hpe Karen-Thai jarit hta mu lu nga yang

Karen rawt malan hpung 4 chyawm nna Kaw-tu-le Hpyen Dap (KAF) hpaw shabawn ai lam Oct-13-2014, bat Langai Ya shani ndau shale ai lam hpe,  KNU Karen Amyu Sha Uhpung Uhpawng Ginjaw Komiti a jasat jasa n re lam KNU ginjaw komiti malawm Badu Man Nying Mawng tsun ai.

Hpakan hta asuya dap hte KIA Dap 6 lapran gap hkat na ri ri byin nga


Shawng lam ginra shara mi na KIA Dap 6 hpyenla langai


SHIGA KAHTET

Jinghpaw mungdaw Hpakan lungseng maw hta Myen hpyen asuya dap hte Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap (KIA) Dap 6 lapran gap hkat na ri ri byin nga ai lam chye lu ai.

Hpakan KIA dap yen ya na matu Myen asuya kahtap sadi jaw

Oct-2-2014 ya shani, Hpakan Dap 6 daju hpaw poi galaw nga yang

Jinghpaw Mungdaw Hpakan daju Myen asuya dapnu masat 66 gaw Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen Dap (KIA) Dap Ba 2 npu Dap Dung (6) hpe yen ya na matu sadi jaw mat ai nga Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung (KIO) a tsun shaga ahkang lu ai Salang Lah Nan tsun ai.

Tuesday, October 14, 2014

Hugawng Pa mare salang wa hpe shingra maling mala tawt lai mara shagun rim

Oct-8-2014 ya shani Hugawng Mare masha ni Yuzana company hpe n ra sharawng ai lam, me jaw nga yang

Jinghpaw Mungdaw, Hpakan ginwang Hugawng Pa ginra hta Yuzana Company a majaw htawt sit shara jahkrat hkrum ai dabang Tsan Pya mare kawn Mare Salang Slg. Ah Hpu Dwi hpe Hpakan ginwang tara rung Ningtau Uphkang Du Slg. Chyaw Myin hku nna bungli lit kawn hkring na matu tsun nhtawm October praw 9 ya shani gaw nam nga shu shan hte shingra maling mala makawp maga lam hte shingra maka ginra gawnhkang lam tara daw; 36 (c) hte maren amu hpaw ahkyak la rim kau sai lam chye lu ai.

Friday, October 10, 2014

Hugawng Pa e Yuzana Company nga nga ai hpe ginra masha ni n ra

Hugawng chyauman masha ni Yuzana company hpe n ra ai lam, me sin-dan-pa jaw nga yang.

Jinghpaw Mungdaw Hugawng Pa ginra Lidu lam mayan na mare 2 kawn kahtawng masha ni October praw 8 ya shani e Yuzana Company nga nga ai hpe “ra/n ra” shawa myitra me hta ai hta 98 tsa htam shadang gaw n ra sharawng ai lam ninghkap me shinggyin la lu ai nga chye lu ai.

Thursday, October 9, 2014

Jinghpaw ni hpe jahkrit shama nga ai katsi majan

Lahta Sam mung Muse makau Pangsai e mu lu ai KA a kani nanghpam ninghkap pyendau

Kani nanghpam tsi mawan manghkang grau sawng wa shangun ai Myen asuya a zai ladat “katsi majan” ngu ai ndau shabra laika hpe Htai Mungdan Chaing Mai daju Jinghpaw Wunpawng Amyu Shayi Hpung (KWAT) gaw October praw 8 ya shani ndau shale dat sai.