Thursday, September 22, 2016

Sam Hkyeng ni hpe ‘shawnglam lam madun’ a matu gumhpraw hte shaga


Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung KIO hpe majan kaba bai baw hpang nga ten, Myen asuya dap gaw Sam Hkyeng buga masha ni hpe ‘shawnglam lam madun’ a matu gumhpraw jaw shaga gahkyin nga ai re.

Ginra masha ni tsun ai hta, ‘marai langai kaw Myen kyat sen mi jaw na’ ngu nna shaga gahkyin ai lam hpe Waimaw ginwang Sam Hkyeng mare Da Law (Ta-law-gyi) hte grup yin kahtawng ni hta September 20 ya shani kaw nna shaga hpang ai re lam chye lu ai.

Marai 1 hpe kyat sen mi jaw na ngu ai gaw lani mi a matu re kun ngu ai hpe n chye lu shi ai.

Ginra lamu ga lam chye ai Da Law mayan Sam Hkyeng kahtawng masha ni hpe shanhte mare a sinpraw maga Miwa ga jarit mayan KIO ginjaw ginra hte ya yang Myen hpyen ni laja lana htim gasat nga ai Nhkram Bum hte Lai Hpawng Bum majan ni hta ‘lam madun’ hku nna jai lang na matu re lam ginra masha ni Jinghpaw Shiga Dap KNG de tsun ai.

Ya na zawn lahkawn ai dai shani bat Lahkawng Ya shana maga hkying 5pm jan e Myen tat-yin (dap) 5 hpyen hpung ni gaw Nhkram Bum KIA dap hpe laja lana htim gasat ai lam galaw wa ai re.

Dai shana aten hkying hkum mi daram byin ai majan hta, asuya dap maga marai 70 jan si, 40 jan hkala hkrum nna KIA maga 1 asak ap nawng mat ai lam, shawnglam KIA shiga ni tsun ai re.

Shawng de mung, Da Law Sam Hkyeng Pyitusit hte mare masha ni hpe dai ginra KIA hpe gasat ai majan ni hta Myen asuya dap ni jai lang wa sai majaw KIA maga hkra machyi lam ni nga wa sai lam KIA hpyendu ni tsun ai re.

Myen asuya dap gaw KIO/KIA ginjaw ginra shimlam a matu ahkyak ai Nhkram Bum hte Lai Hpawng Bum hpe lai wa sai August shata kaw nna htu gasat wa ai re.

Maga mi de Jinghpaw mungdaw kata Sam Hkyeng hte Lisu buga masha ni hpe n’gawn hpyen (pyitusit) hpung hpaw na n-gun jaw nhtawm laknak hte hpyen wunkat ni jaw nga ai re.


0 comments:

Post a Comment