Thursday, August 11, 2011

GOC Lahtaw Zau Seng hte Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen Dap

Du Maran Seng Tu (Pai kaw na No 2)


1970 Ning april 4 ya

GOC Jan Tangbau Nang Bawk

Thailand Mung dan hta shawng nna jun wa ai Manau Shadung


NO:1 Hpyen jawng yu hpyen num ni hte GOC Lahtaw Zau SengGOC Lahtaw Zau Seng (pai) hte Tau Dap Up Lahtaw Zau Tu (hkra)

3 comments:

Ndai zawn ningbaw ningla ni a yu nja hpa Sari hte hpringtsup tsawmhtap ai mausa sumla ni hpe mu lu ai majaw,, Jinghpawshiga Blog hpe ndang tsun hkra hkamla kaba nngai.. Grai yu nlawlaq nngai..

Post a Comment