Friday, August 19, 2011

Amyu Shayi Ninghtoi

Ya daini Wunli lu sh’ta, Mali Zinghka ninghtoi kaja;
33 ning hpring nga sai, Amyu Shayi Ninghtoi rai;
Npawt nhpang tsun ga ngang, 78 kaw na hpang;
August sh’ta shi jahku, Ninghtoi masat da sai lu;
Ningbaw Kaba Brang Seng rai, Shi gaw myit sawn hkum dik ai;
Mungkan de shi tsawmra hproi; Magup hpaji shi asoi;
Kasi kaja lata wa, Amyu Shayi Hpung hpaw ya.

Shawngningnan Ningbaw galaw, Brang Seng jan Kaw Mai Nahpaw;
Malawm ni mung hkum dingnum, Amyu Shayi adap hkum;
Amyu asai n-ginhka, Makam masham n lata;
Amyu Shayi M’gam gun jawm, Mung shawa kanu ni hkyawm – rai hpang wa sai rai.

Mungmasa Majan masa, Ya hta grau sin Chyip htat nga;
Shawng lam de share shagan, Hkrit dik yak hkak a lapran;
Lu sha ni hpe shagun jaw, Sumtsaw laika she sumbaw;
Computer mung n nga ai, Lata hte nan ka jaw sai;
Chyum daw ni mung m’tep shagun, Share atsam lu shangun.

Shingdu de Amyu Shayi, Hpadi hpadaw tai ai ni;
Ra ai hta hkan shakut nang, Tinang dinghku mung myit mang;
Majan kade mi htat tim, Kashu K’sha shaprat n zim;
Amyu matu n mat na, Amyu Shayi Lit rai nga;
Moi na bai ginhtang myit dum, Daini n-gun bai myit rum.

Daini Ningbaw Amyu Sh’yi, N-gun jaw ai Mungga ni;
Kahkyin gumdin ahkyak ai, Daini aten du nga sai;
Anhte sai nsen l’ngai, Kadai sumprat dawk n mai;
Daini Anhte a matu, Kyuhpyi laknak ahkyak lu:
Kasha ni hpe sharin ya, Myu sha lam yan ni mahkra.

Daini ningrai majan byin, Ramma ni amyit kayin;
Tinggyeng pyaw daw hkum kadaw, Majoi sumtsaw hkum shalaw;
Nse nsa hkum galaw, Ginseng seng na hkum “a” taw;
Sele seke kau tawn da, Majan Masing chye na ra;
Ramma ni a n-gun twang, Awng Padang lam hta gumhkawng.

Hpyen yen ni hpe htet mayu, Myit yu nna hkum pawt lu;
Moi Israela K’rai Amyu, Mali Shi ning pyi she gu;
Shani shagu wan n wut, Shat da mi pyi n ginlut;
Ga s’di Hkanan she du hkra, Yehowa dingyang woi wa;
Nta l’wan lu wa u ga, Akyu hpyi chyu she shaja- rai nga gal u oi.

Daini du sa Sh’yi wunawng, N-gun la mai Mungga yawng;
Amyu Shayi Eshta gaw, Gumlau wa Haman majaw;
Yuda amyu yawng sat hkrum, Hkawhkam Ahasuru shum;
Aming jahkrat ayai dat, M’sum ya m’sum na kyu hpyi n tat;
Tsawm htum sh’yi Eshta majaw, Myusha ni lawt wa sai law.

Ya langai maumwi bai hkai, Myu Sh’yi ni gumhkawng ai lai;
Moshe hpe jawm pawn shatawt, Gumshem Hpara-u kawn lawt;
Sarama ‘hkawng Sh’ngai garum, Kanu yen kana amyit hkrum;
Hpara-U Hkawseng Shayi, Tsawra myit gaja sumli;
Myu Sh’yi manga a majaw, Amyu a Ningbaw tai sai law.

Ya ahkyak dik htet mayu, Ndai M’jan aten hta lu!
Tsadan ni she yu kaji, Gunglau la na sa shani;
Gumlau gumle hkum gangat, chyasam ga hpe hkum madat;
Dollar m’dun jang myit hkum hten, Amyu hpe nang hkum dut hkyen;
Amyu hpe hkum sh’tan mayu, Tinang myit up hkang ga lu!

“Karai tsaw awng ai hku nga,
Shanglawt lu ai ten du hkra;
Moi na Nu Num ni zawn rai,
Grai she shakut ga lu oi.”

Matsing:

: Ndai Gashagawp hte, Mungkan ting na Jinghpaw Wunpawng Amyu
Shayi ni hpe n-gun jaw dat ai law. Yawng Ngwi Pyaw nga myit ga!

Shanglawt Tsing
(19.8.2011,4:00AM)

0 comments:

Post a Comment